Synonyms
Antonyms

Rhymes with Anemia

  • hypoglycemia
  • academia
  • leukemia
  • jeremia
  • euphemia
  • bulemia
  • bohemia
  • uremia
  • geremia
  • femia

How do you pronounce anemia?

Pronounce anemia as əˈnimiə.

US - How to pronounce anemia in American English

UK - How to pronounce anemia in British English

3. anemia

noun. ['əˈniːmiːə'] a lack of vitality.

Synonyms