Synonyms
Etymology

1. Anatolia

noun. a peninsula in southwestern Asia that forms the Asian part of Turkey.

Synonyms

 • Pontus
 • Troy
 • Bithynia
 • Ephesus
 • Aeolia
 • Republic of Turkey
 • Lydia
 • Ilium
 • Ilion
 • Ionia
 • Turkey
 • Aeolis
 • Galatia
 • Cappadocia
 • Asia
 • Lycia
 • Phrygia

Etymology

 • ἀνατολή (Ancient Greek (to 1453))
 • ἀνατέλλω (Ancient Greek (to 1453))

Featured Games

Rhymes with Anatolia

 • petrolia
 • mongolia
 • mendolia

How do you pronounce anatolia?

Pronounce anatolia as ˌænəˈtoʊliə.

US - How to pronounce anatolia in American English

UK - How to pronounce anatolia in British English

Synonym.com