Synonyms
Etymology

1. Anatolia

noun. a peninsula in southwestern Asia that forms the Asian part of Turkey.

Etymology

  • ἀνατολή (Ancient Greek (to 1453))
  • ἀνατέλλω (Ancient Greek (to 1453))

Rhymes with Anatolia

  • petrolia
  • mongolia
  • mendolia

How do you pronounce anatolia?

Pronounce anatolia as ˌænəˈtoʊliə.

US - How to pronounce anatolia in American English

UK - How to pronounce anatolia in British English