Table of Contents
Synonyms
Antonyms
Etymology

1. amentia

noun. extreme mental retardation.

Etymology

  • amentia (Latin)
  • amens (Latin)