Synonyms for alnus-rhombifolia

1. Alnus rhombifolia (n.)

tree of western United States

Synonyms:
x