Synonyms

1. alexia

noun. ['əˈlɛksiːə'] inability to perceive written words.

Rhymes with Alexia

  • dyslexia
  • anorexia

How do you pronounce alexia?

Pronounce alexia as əˈlɛksiə.

US - How to pronounce alexia in American English

UK - How to pronounce alexia in British English