Synonyms
Etymology

Rhymes with Albania

 • transylvania
 • megalomania
 • dromomania
 • ruritania
 • mauritania
 • lusitania
 • lithuania
 • tasmania
 • tanzania
 • sylvania
 • pomerania
 • compania
 • rumania
 • romania
 • germania
 • zenia
 • mania

How do you pronounce albania?

Pronounce albania as ælˈbeɪniə.

US - How to pronounce albania in American English

UK - How to pronounce albania in British English