Synonyms for actinomyxidia

1. Actinomyxidia (n.)

parasites of worms

Synonyms: