Synonyms
Antonyms
Etymology

1. achy

adjective. ['ˈeɪki'] causing a dull and steady pain.

Synonyms

Antonyms

Etymology

 • -y (English)
 • -y (Middle English (1100-1500))
 • ache (English)
 • aken (Middle English (1100-1500))

Rhymes with Achy

 • bisuteki
 • shigeki
 • debakey
 • flaky
 • breaky
 • breakey
 • blakey
 • blaikie
 • shaky
 • seki
 • seiki
 • saiki
 • reiki
 • lakey
 • bakey
 • aikey

How do you pronounce achy?

Pronounce achy as ˈeɪki.

US - How to pronounce achy in American English

UK - How to pronounce achy in British English