Synonyms
Antonyms

1. academia

noun. ['ˌækəˈdiːmiːə'] the academic world.

Antonyms

Rhymes with Academia

  • hypoglycemia
  • leukemia
  • jeremia
  • euphemia
  • bulemia
  • bohemia
  • uremia
  • geremia
  • anemia
  • femia

How do you pronounce academia?

Pronounce academia as ˌækəˈdimiə.

US - How to pronounce academia in American English

UK - How to pronounce academia in British English