Synonyms for Terrietia_trifoliolata

1. Terrietia trifoliolata (n.)

large tree of Australasia

Synonyms: