Synonyms for Scottish_Gaelic

1. Scottish Gaelic (n.)

the Gaelic of Scotland

Synonyms: