Synonyms for zigzag_goldenrod

1. zigzag goldenrod (n.)

a variety of goldenrod

Synonyms: