Synonyms for zesty | Synonym.com

Synonyms and antonyms for zesty

1. zesty (adj.)

marked by spirited enjoyment

Synonyms: Antonyms:

2. zesty (adj.)

having an agreeably pungent taste

Synonyms: Antonyms: