Synonyms for zaftig | Synonym.com

Synonyms and antonyms for zaftig

1. zaftig (adj.)

(of a female body) healthily plump and vigorous;

Synonyms: Antonyms: