Synonyms and Antonyms for xci | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for xci

1. xci (adj.)

being one more than ninety

Synonyms: Antonyms: