Synonyms for whitetail prairie dog

1. whitetail prairie dog (n.)

tail is white tipped

Synonyms: