Synonyms for voznesenski

1. Voznesenski (n.)

Russian poet (born in 1933)

Synonyms: