Synonyms for voznesenski | Synonym.com

Synonyms and antonyms for voznesenski

1. Voznesenski (n.)

Russian poet (born in 1933)

Synonyms: