Synonyms for vlf

1. VLF (n.)

3 to 30 kilohertz

Synonyms: