Synonyms for vitelline_circulation

1. vitelline circulation (n.)

circulation of blood between the embryo and the yolk sac

Synonyms: