Synonyms for viktor korchnoi | Synonym.com

Synonyms and antonyms for viktor korchnoi

1. Korchnoi (n.)

Russian chess master (born in 1931)

Synonyms: