Synonyms for vigorously

1. vigorously (adv.)

with vigor; in a vigorous manner

Synonyms: