Synonyms and Antonyms for vestibular

1. vestibular (adj.)

relating to the sense of equilibrium

Synonyms: