Synonyms for vertebrate paleontology

1. vertebrate paleontology (n.)

the paleontology of vertebrates

Synonyms: