Synonyms and Antonyms for versify

1. versify (v.)

compose verses or put into verse

Synonyms: Antonyms: