Synonyms for vena_intervertebralis

1. vena intervertebralis (n.)

one of several veins accompanying spinal nerves

Synonyms: