Synonyms and Antonyms for vena bulbi vestibuli | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for vena bulbi vestibuli

1. vena bulbi vestibuli (n.)

vein of the vestibular bulb

Synonyms: