Synonyms for uppity | Synonym.com

Synonyms and antonyms for uppity

1. uppity (adj.)

presumptuously arrogant

Synonyms: Antonyms: