Synonyms for uncooperative | Synonym.com

Synonyms and antonyms for uncooperative

1. uncooperative (adj.)

unwilling to cooperate

Synonyms: Antonyms:

2. uncooperative (adj.)

intentionally unaccommodating

Synonyms: Antonyms: