Synonyms and Antonyms for typeset

1. typeset (v.)

set in type

Synonyms: Antonyms: