Synonyms for trigeminal neuralgia

1. trigeminal neuralgia (n.)

intense paroxysmal neuralgia along the trigeminal nerve

Synonyms: