Synonyms and Antonyms for tobias smollett | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for tobias smollett

1. Tobias Smollett (n.)

Scottish writer of adventure novels (1721-1771)

Synonyms: