Synonyms and Antonyms for thresh

1. thresh (v.)

move or stir about violently

Synonyms: Antonyms:

2. thresh (v.)

give a thrashing to; beat hard

Synonyms: Antonyms:

3. thresh (v.)

move like a flail; thresh about

Synonyms:

4. thresh (v.)

beat the seeds out of a grain

Synonyms: Antonyms: