Synonyms for telingo_potato

1. telingo potato (n.)

putrid-smelling aroid of southeastern Asia (especially the Philippines) grown for its edible tuber

Synonyms: