Synonyms for teleologist | Synonym.com

Synonyms and antonyms for teleologist

1. teleologist (n.)

advocate of teleology

Synonyms: