Synonyms and Antonyms for tastily

1. tastily (adv.)

with taste; in a tasteful manner

Synonyms: Antonyms:

2. tastily (adv.)

in a tasty manner

Synonyms: