Synonyms and Antonyms for tastily

1. tastily (adv.)

with taste; in a tasteful manner

Synonyms: Antonyms: