Synonyms for tashkent

1. Tashkent (n.)

the capital of Uzbekistan

Synonyms: