Synonyms and Antonyms for tashkent | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for tashkent

1. Tashkent (n.)

the capital of Uzbekistan

Synonyms: