Synonyms and Antonyms for svoboda

1. svoboda (n.)

(Russia) freedom

Synonyms: Antonyms: