Synonyms and Antonyms for superabundant | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for superabundant

1. superabundant (adj.)

most excessively abundant

Synonyms: Antonyms: