Synonyms and Antonyms for subphylum cephalochordata