Synonyms and Antonyms for stroppy

1. stroppy (adj.)

obstreperous

Synonyms: Antonyms: