Synonyms for strike_up

1. strike up (v.)

start playing

Synonyms:

2. strike up (v.)

begin

Synonyms: