Synonyms for streptolysin

1. streptolysin (n.)

any of several hemolysins derived from strains of streptococcus

Synonyms: