Synonyms for stingily

1. stingily (adv.)

in a stingy manner

Synonyms: