Synonyms for stheno

1. Stheno (n.)

(Greek mythology) one of the three Gorgons

Synonyms: