Synonyms for statutorily

1. statutorily (adv.)

according to statute

Synonyms: