Synonyms for splenetic | Synonym.com

Synonyms and antonyms for splenetic

1. splenetic (adj.)

of or relating to the spleen

Synonyms:

2. splenetic (adj.)

very irritable

Synonyms: Antonyms: