Synonyms for splashy | Synonym.com

Synonyms for splashy

1. splashy (adj.)

covered with patches of bright color

Synonyms: Antonyms:

2. flamboyant (adj.)

marked by ostentation but often tasteless

Synonyms: Antonyms: