Synonyms for spitefully

1. spitefully (adv.)

in a maliciously spiteful manner

Synonyms: