Synonyms for spitefully

1. spitefully (adv.)

with spite; in a spiteful manner

Synonyms:

2. spitefully (adv.)

in a maliciously spiteful manner

Synonyms: