Synonyms and Antonyms for spermicidal | Synonym.com

Synonyms and Antonyms for spermicidal

1. spermicidal (adj.)

destructive to spermatozoa

Synonyms: