Synonyms for spermatogenesis

1. spermatogenesis (n.)

development of spermatozoa

Synonyms: